Jump to the main content block

Honors

Year

Award/Honor Title

Participating Member(s)

2015

ISO14001 Training course

Ding-Ding Huang, Ching-Yao Chang, Su-Hua Huang, Tsung-Chi Chen, Hebron C. Chang, Yuan-Li Huang

2015

Grand funding from Ministry of Science and Technology

Chien-Yih Lin, Jan-Ying Yeh, Cheng-Fang Tsai, Tsung-Chi Chen, Yuan-Li Huang

2014

Grand funding from Ministry of Science and Technology

Chien-Yih Lin, Tsung-Chi Chen, Yuan-Li Huang

2014

CPAS certificate

Yuan-Li Huang

2014

Admitted to the Institutes of the National University

Yao-Shen Huang, Hong-Zhe Lin, Jie-Xiang Chang, Yi-Hua Lai, Nai-Wen Hsu, Syun-Yu Lin, Man-Yun Yu, Ya-Hsin Hou, Pei-Chen Lin, Yi-Ting Zeng, Meng-Chang Hsieh, Chieh-Chi Lee, Yi-Sing Wang, Pei-Ju Cheng, Yuan-Chih Wu, Yu-Yun Chou

2013

Grand funding from Ministry of Science and Technology

Chien-Yih Lin, Chung-Chen Fan, Yuan-Li Huang

2012

Grand funding from Ministry of Science and Technology

Chien-Yih Lin, Chung-Chen Fan

2011

Grand funding from Ministry of Science and Technology

Chien-Yih Lin, Ching-Yao Chang